Aktuella erbjudande // Nyutkomna böcker om handledning

Lilja Cajvert

Handledning – Från intervju till avslutat uppdrag


I den här boken beskrivs en personlig modell som författaren har utvecklat utifrån lång erfarenhet som handledare och utbildare i Sverige och internationellt. Boken innehåller olika modeller att arbeta med, både författarens egna och andra handledares, som är uppskattade i handledningsgrupperna.
I boken finns en mängd citat från handledda inom olika verksamheter. Den kan användas av många aktörer inom handledningsfältet. För nybörjare och studenter på handledningsutbildningar kan boken ge kunskap om hur en handledningsmodell kan formas och utvecklas. För de som har längre erfarenhet som handledare kan boken inspirera till att medvetet reflektera över sin egen stil och få nya idéer kring hur man kan göra.

Även de som erhåller handledning kan ta del av andras erfarenheter. För chefer som budgeterar för handledning kan boken vara en kunskapskälla till hur handledning kan uppfattas och upplevas av de handledda.

Upphandlare kan också få bredare kunskap och ta del av erfarenheter och förväntningar de handledda har av handledning och på handledaren.
Genom kontinuerlig reflektion över erfarenheter har en modell växt fram. Det finns en mening i det jag gör, en röd tråd, en tanke, en teoretisk idé. Handledning är en komplex yrkesutövning och ett alltför ansvarsfullt, krävande och ensamt arbete för att utövas utan reflektion och medvetenhet om det man gör, varför och i vilket syfte.

Lilja Cajvert

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Hardy Olson

En personlig bok om förändringsarbete. Så här gör jag – tror jag

I sin bok presenterar Hardy tänkvärda idéer om oss människor och ett flertal metoder som kan användas i praktiskt förändringsarbete, både med enskilda klienter och med par och familjer. Detta kombineras med ett förhållningssätt som kännetecknas av ödmjukhet, respekt och mång-fald. Vidare förmedlas en vidareutveckling av metoden Att göra sam-manhangsmarkering, liksom många av de begrepp som Hardy tidigare gjort kända på föreläsningar och i andra sammanhang. I boken kombi-neras NLP på ett unikt sätt med systemiska idéer.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av förändringsarbete, så-väl nybörjare som mer erfarna. Boken kan med fördel användas som utgångspunkt för diskussioner om förändringsarbete – exempelvis om klientbemötande och etik.

Några rubriker i boken är:

Om förändringsarbete
Några idéer och antaganden
Att göra sammanhangsmarkering
Neuro-Lingvistisk Programmering
Nu- och framtidsmodellen
Att välja metod
Förändringsarbete med familjer och par

Hardy Olson

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Maja Lindqvist senaste bok Kollegialt lärande

I boken Kollegialt lärande- att handleda i skolans värld beskrivs hur yrkesgrupper som arbetar nära människor kan få stöd och vägledning genom handledning. Med stöd av kollegor och andra yrkesutövare kan man få hjälp med att sortera sina kunskaper, tankar och känslor för att lättare kunna hantera olika situationer som uppstår i deras dagliga arbete. Ibland behöver man som yrkesutövare få stöd i att tänka på vad som gått bra liksom stöd i att fånga och synliggöra upplevda ögonblick för att utveckla sin professionalitet.

Att sätta ord på självklarheter och få klarhet över sådant man nästan vet kan få fart med hjälp av handledning.
Handledning innebär ett ständigt lärande i mötet med andra yrkesutövare. Samtalen fördjupas kring olika frågeställningar som undersöks. Det praktiknära arbetet analyseras, behov identifieras, begrepp definieras och olika perspektiv prövas för att man lättare ska finna möjligheter och goda lösningar.

Boken Kollegialt lärande- att handleda i skolans värld handlar om hur man kan utveckla sin handledarkompetens och beskriver hur handledning kan gör det möjligt för verksamheter att dra nytta av lärarnas kunskaper för att utveckla och för att hantera utmaningar som uppstår i det pedagogiska arbetet. Innehåll, arbetssätt och tempo kan varieras så att frågeställningarna blir aktuella och stämmer överens med lärarnas behov. Teoretiska resonemang blir lättare att koppla samman när lärare utforskar, reflekterar och analyserar sådant som sker i deras dagliga arbete.

Ju mer praktiknära samtal som förs desto lättare blir det att tillgodogöra sig sina erfarenheter, kunskaper och teorier. Handledning kan bidra till att det praktiska arbetet blir mer effektivt och att det dagliga arbetet kvalitetssäkras.
Boken visar exempel på fallbeskrivningar och hur handledaren kan strukturera samtalen med stöd av till exempel fiktiva berättelser, litteratursamtal, tabeller, samtalskort och reflektion. Syftet med boken är att utveckla och skapa förståelse för hur kollegialt lärande genom handledning kan bidra med professionalitet, utveckling och kvalité.

Kollegialt lärande- att handleda i skolans värld vänder sig till studerande inom olika pedagogiska utbildningar och till yrkesverksamma inom pedagogiska arenor. Boken riktar sig även till rektorer, specialpedagoger, speciallärare och förstelärare. Den är också lämplig för grupper som intresserar sig för handledning.

Maja Lindqvist är lärare, specialpedagog, handledare och författare till boken Elevhälsoarbete för specialpedagoger- en handbok.

Hon har lång erfarenhet som lärare och specialpedagog och av att leda utbildningar, skolutvecklingsfrågor och att handleda